ජාතික තරුවා සභාව හා ඇලපාත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය සංවිධානය කරනු ලැබූ යොවුන් කඳවුර 2018 අගෝස්තු මස 31 දින සිට සැප්තැම්බර් 02 දින  දක්වා පලාවෙල ශ්‍රී රත්නාකර මහා විද්‍යාලයේ දී පවත්වන්නට යෙදුණි.

 

Scroll To Top